040 27151610
contact@sarathischool.org

Parents Committee

Parents Committee

Parents Name Studnets Name Class/Section
Mrs. B. Maheshwari B. Hemanth UKG – Orange
Mr. K. Sreekanth K. Dhruv III – A
Mr. V. Vamsi Krishna V. Aditya Karthikeya I – B
Mrs. Y. Lakshmi Priyadarshini Y. Akshay V – C